Yhtiökokous asunto-osakeyhtiössä

Yhtiökokous

Tarkastellaan seuraavaksi taloyhtiöiden yhtiökokouksen toimintaa. Yhtiökokouksella on aina tarkat, etukäteen laaditut säännöt. Jokaisen taloyhtiön yhtiökokous pidetään aina noin kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksen pitäminen asunto-osakeyhtiöissä vaikuttaa paljon erityisesti osakkaiden asemaan ja päätösvaltaan. Yhtiökokous on velvoitettu aina päättämään asunto-osakeyhtiön kaikista asioista.

Osakeyhtiölaki ja sen 5. luku ja 3 § kertoo, että varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään aina seuraavan tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tulevan voiton käyttämisestä yleensä kaikkia osakkeenomistajia hyödyttäviin tarkoituksiin. Käytännössä päätetään siis osingonjaosta. Yhtiökokous päättää myös vastuuvapauden antamisesta sekä hallintoneuvoston jäsenille, hallitukselle että toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksen tehtäviin kuuluu aina myös hallituksen jäsenten valitseminen sekä tarvittaessa myös tilintarkastajien ja hallintoneuvoston jäsenten valinta. Yhtiöjärjestys määrää virallisesti aina kaikista yhtiökokouksessa käsiteltävistä kiireettömistä ja kiireellisistä asioista. Jokainen osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen olemalla paikan päällä henkilökohtaisesti läsnä. Nykyään osallistua voi yleisesti myös etäyhteyden avulla. Yhtiökokouksessa kaikki osakkaat saavat halutessaan käyttää päätäntävaltaa ja osallistua kokoukseen sen alusta loppuun asti. Virallinen läsnäolo-oikeus kuuluu luonnostaan kaikille taloyhtiön hallituksen jäsenille ja tietenkin isännöitsijälle.

  • Ylimääräinen yhtiökokous

Tarvittaessa koolle voidaan kutsua myös ylimääräinen yhtiökokous. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitus, asunto-osakeyhtiön osakkaat ja isännöitsijä tapaavat toisensa aina virallisen yhtiökokouksen ulkopuolella. Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua paikalle yhtiöjärjestyksen niin määrätessä tai jos yhtiökokous näkee sen tarpeelliseksi. Jokaisen asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavan hallituksen valitseminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja se kaikkein eniten aikaa vievä, eli tulevan vuoden talousarvion käsittely ja hyväksyminen.

Yhtiökokouksen tehtävät

Asunto-osakeyhtiölle kuuluvat perinteiset tehtävät säädetään aina erikseen asunto-osakeyhtiölaissa. Ylintä päätösvaltaa asunto-osakeyhtiössä käyttävä elin on yhtiökokous, jossa vallankäyttäjinä toimivat yhtiön osakkaat. Yhdellä osakkeella saadaan aina yksi ääni, ja yhtiöjärjestys voi myös erikseen päättää yhden osakeryhmän tuottavan yhden äänen jokaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokoukseen osallistuminen on omien mielipiteiden ja mahdollisten aloitteiden esille tuomista. Osakkeenomistajilla voidaankin katsoa olevan eräänlainen perusoikeus osallistua yhtiökokouksiin. Nykyään monien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin saa osallistua esimerkiksi videoyhteyden välityksellä myös etänä. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys päättää erikseen etäosallistumismahdollisuudesta. Taloyhtiön pitää kuitenkin aina pystyä varmentamaan ääntenlaskennan ja osallistumisoikeuden oikeudellisuus sekä jokaisen etäosallistujan henkilöllisyys sähköisen allekirjoituksen avulla.